BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

IGK.6840.17.2015

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionej:

 

działka ozn. nr geod. 17/13, o pow. 4483 m2, poł. w m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 11 UK – teren usług związanych z komunikacją, KW OL1P/00013030/7;

      cena wywoławcza  netto   244 196,00 zł, wadium  25 000,00 zł.

                     

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 17 lipca 2015 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 14 lipca 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Koszty  związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

8. Bliższych informacji  można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 lipca 2015 r. 

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2015 09:39
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2015 09:42
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lip 2015 07:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1741 razy