BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.4.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania dotyczącego „otwarcia skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, iż działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późń. zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późń. zm.) zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii sanitarnej.

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 11:22
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 11:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2015 15:16
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1252 razy