BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.4.2014

Nasz znak :

IGK.6220.4.2014

  P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późń zm.) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000,

 

p o s t a n a w i a m

podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, w związku z dostarczeniem przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

 

u z a s a d n i e n i e

Pan Dawid Borek wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora nałożono postanowieniem znak PNO.6220.4.2014 z dnia 20 marca 2014 roku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 11 czerwca 2015 roku dotuj. organu wpłynął raport oddziaływania na środowisko sporządzony przez Pana dra Jerzego Kruszelnickiego. Wobec dostarczenia raportu ustała przyczyna dla której zawieszono postępowanie, wobec powyższego należało je wznowić w celu dalszego procedowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

 p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

 

Otrzymują :

1.     Wnioskodawca

2.     strony w drodze obwieszczenia

3.     a/a

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 11:34
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2015 09:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1491 razy