BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.4.2014

                                                                                                                                           

IGK.6220.4.2014

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, zgodnie z dyspozycją art 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustala 21 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Termin o którym mowa upływa 10 lipca 2015 roku. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres jacek.schramke@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 11:41
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 11:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2015 15:16
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1438 razy