BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ujawnionej w księdze wieczystej  nr OL1P/00022377/7, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczonej jako 20 P – składy, magazyny, produkcja

 

a)      działka ozn. nr geod. 192/256, o  pow. 66 m2, położonej w Rucianem-Nidzie                  

            cena wywoławcza  netto   5 000,00 zł, wadium  500,00 zł,

           

            Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 30 lipca 2015 r., o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

 

     1. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: użytkownika wieczystego działki nr 192/268, m. Ruciane-Nida, użytkownika wieczystego działki nr 244, m. Ruciane-Nida, właściciela działki nr 192/269, m. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 3143/3, m. Ruciane-Nida

  1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 28 lipca 2015 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w formie pisemnej. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego itp.),

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida do dnia 29 lipca 2015 r. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

  1. Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości, w wysokości podanej jak wyżej, winno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida. Należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 28 lipca 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości; zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

     8. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty  związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

  1. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  2. Koszty  związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

    12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

    13. Bliższych informacji  można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 28 lipca 2015 r. 

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 14:31
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lip 2015 08:33
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1592 razy