BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

IGN.6840.20.2014                                                                                                                                Ruciane-Nida, dnia 10.07.2015r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 157/1
 3. Powierzchnia łączna: 149 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 149 m2, ozn. nr geodezyjnym 157/1, położona w obrębie Gałkowo, gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013656/1, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr X/71/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
 5. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 4, położonej w obrębie Zameczek, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczona jako RV – grunty orne.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00013656/1.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 5 200,00 zł.
 9. Cena sprzedaży netto wynosi  5 200,00 zł.
 10. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2015 09:46
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2015 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:19
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1518 razy