BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

działki ozn. nr geod. 87/25 oraz 87/32, o łącznej pow. 556 m2, położone w m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 4 P – tereny składów, magazynów i produkcji. Działka gruntowa nr 87/25 jest zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 154,31 m2. Działka nr 87/32 stanowi plac i drogę dojazdową do budynku garażu. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013031/4.

cena wywoławcza netto   86 000,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

                     

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 13 sierpnia 2015 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 11 sierpnia 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2015 r. .

 

Data powstania: poniedziałek, 13 lip 2015 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lip 2015 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1444 razy