BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.5.2015

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

    Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął wniosek ERGO-TECH Sławomir Kamiński dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „remoncie eksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyże” zlokalizowanego na działkach nr 124/2 oraz 124/3 położonych w obrębie Krzyże. Inwestorem jest ERGO-TECH Sławomir Kamiński.

    Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.

    Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20 to zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) zastosowanie ma art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) - strony postępowania zawiadamiane są o kolenych etapach postępowania w drodze obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 14 lip 2015 09:41
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2015 09:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:22
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1451 razy