BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamówienie uzupełniające zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Ruciane-Nida: Zamówienie uzupełniające zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 190106 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida jest odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym: 1) Odpadów komunalnych zmieszanych 2) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny -u źródła - z podziałem na frakcje: a) papier; b) szkło; c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal; d) odpady ulegające biodegradacji; 3) Odpadów wielkogabarytowych; 4) Zużytych opon; 5) Odpadów elektrycznych i elektronicznych; 6) Przeterminowanych leków i chemikalia: 7) Zużytych baterii i akumulatorów; 8) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9) Styropianu w ilości 1 Mg w okresie obowiązywania zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58404,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63076,85

 • Oferta z najniższą ceną: 63076,85 / Oferta z najwyższą ceną: 63076,85

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniające zostało udzielone w trybie z wolnej ręki na wykonanie usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 58404,49 zł, co stanowi równowartość 13823,88 euro. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 03.06.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy: REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. S. K. A. (obecnie Sp. K.), ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn na kwotę brutto 819999,05 zł. W ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2014 r. pod nr 104151, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego. Łączna wartość zamówienia podstawowego i uzupełniających została ustalona na kwotę 840000,00,00 zł, co stanowi równowartość 198821,27 euro, w tym: - wartość zamówienia podstawowego: 728000,00 zł (172311,77 euro), - wartość przewidywanych zamówień uzupełniających (nie przekraczających 50 % zamówienia podstawowego) do kwoty 112000,00 zł (26509,51 euro). Przedmiot zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) i jego wartość została ustalona na kwotę w wysokości 58404,49 zł. Nie przekracza kwoty 112000,00 zł (50% zamówienia podstawowego). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida - przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zostały dochowane wszystkie przesłanki niezbędne do udzielenia zamówienia uzupełniającego: - zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług - firmie REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, - wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego w punkcie II.1.5 i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2015 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 12:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sie 2015 10:43
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1688 razy