BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2015 roku do 18 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia (piątek) o godz.. 11.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, sala nr 4
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2015 roku.

                                                                                                                    

 

                                              

                                                                                 

 

Data powstania: piątek, 31 lip 2015 09:39
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2015 09:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2015 12:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1452 razy