BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

Ruciane-Nida, dn. 30 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, w związku z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.2013 poz. 1235 z późn. zm./

postanawiam

nałożyć na Inwestora Orange Polska S.A. w imieniu którego jako pełnomocnik działa Net Works! Sp.z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie:

  1. wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  2. karty informacyjnej przedsięwzięcia,

  3. poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  4. informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia,

w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obrębie Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, na obszarze Natura 2000.

Uzasadnienie

Wnioskodawca Orange Polska S.A. w imieniu którego jako pełnomocnik działa Net Works! Sp.z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk,wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan obrębie Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, na obszarze Natura 2000.

 

Planowana inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000 (kod obszaru PLB280008, PLH 280048), ale nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony. W związku z powyższym, należy zbadać, czy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. z 2013r., poz. 627z późn. zm./.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

W wyniku analizy dokumentacji sprawy oraz lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze Natura 2000, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida rozważył, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i uznał, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 12:24
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2015 12:26
Data przejścia do archiwum: sobota, 15 sie 2015 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1346 razy