BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nidaogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW OL1P/00012959/8, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na które zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 

a)       działka ozn. nr geod. 414/1, o pow. 704 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

                cena wywoławcza netto 40 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł;

 

b)       działka ozn. nr geod. 414/2, o pow. 536 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

                cena wywoławcza netto   30 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł;

 

c)       działka ozn. nr geod. 414/3, o pow. 679 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

                cena wywoławcza netto   38 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł;

 

d)       działka ozn. nr geod. 414/4, o pow. 596 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

                cena wywoławcza netto   33 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł;

 

e)       działka ozn. nr geod. 414/5, o pow. 805 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

                cena wywoławcza netto   45 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł;

 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 10 września 2015 roku,
o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 7 września 2015r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 7 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 r.

                                                                                                             

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy                

                                                                                                                       Ruciane-Nida

Data powstania: piątek, 7 sie 2015 11:17
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2015 11:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 08:10
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1735 razy