BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 229/286, pow.52 m2
Położenie Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
KW 12411
Cena sprzedaży 1.910,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana nie zabudowana, przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 232/2 (Olszewski Eugeniusz i Halina) zgodnie z uchwałą nr XLII/43/2006, z dnia 8 czerwca 2006 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Do ceny sprzedaży dolicza się 22% podatek VAT tj.420,20 zł i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 21.07.2006 roku do dnia 12.08.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 21 lip 2006 11:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2006 09:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2101 razy