BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR. 0002.8.2015 Ruciane-Nida, 20 sierpnia 2015r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2015r. (poniedziałek) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2015r. oraz z

II nadzwyczajnej (XI kolejnej ) sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lipca 2015r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,

  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,

  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

  • postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, na których powstają odpady komunalne,

  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

7. Interpelacje radnych.

8. Wnioski i zapytania radnych.

9.. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 25 sie 2015 07:49
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2015 07:51
Data przejścia do archiwum: środa, 2 wrz 2015 09:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1326 razy