BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie

Ruciane-Nida: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 226044 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189912 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem jest budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie oraz włączenie do kolektora już istniejącego, a w szczególności wykonanie: a) odcinka wodociągu: - rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości 501 m, - hydrantów pożarowych naziemnych o śr. 80 mm w ilości 2 kpl, - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 250 z przeciągnięciem rury HDPE DN 160 + płozy + manszety długości 25 m, - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 250 z przeciągnięciem rury HDPE DN 160 + płozy + manszety długości 19 m; b) odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej: - rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm i długości 201 m, - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 150 z przeciągnięciem rury HDPE DN 90 + płozy + manszety o długości 18 m, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorsto Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123682,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81927,20

  • Oferta z najniższą ceną: 81927,20 / Oferta z najwyższą ceną: 202386,45

  • Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 1 wrz 2015 13:47
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2015 13:50
Data przejścia do archiwum: środa, 9 wrz 2015 10:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1409 razy