BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                                            Ruciane-Nida, 8 września 2015

 

PNO.6220.5.2015

 

 

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 wraz z późń. zm) po rozpatrzeniu wniosku ERGO-TECH Sławomir Kamiński, z/s Krzyże 30, 12-220 Ruciane-Nida

 

orzekam

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie eksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyże” zlokalizowanej na działkach nr 124/2 oraz 124/3 położonej w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida, jako bezprzedmiotowe.

 

Uzasadnienie

            ERGO-TECH Sławomir Kamiński, z/s Krzyże 30, 12-220 Ruciane-Nida wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie eksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyże” zlokalizowanej na działkach nr 124/2 oraz 124/3 położonej w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania organ I instancji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, koniecznym jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej znak ZNS.9083.13.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdził, iż dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WOOŚ.4240.277.2015.AZ.2 z dnia 24 sierpnia 2015 roku zawiadomił Burmistrza, iż w jego opinii nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ponieważ planowana do przeprowadzenia inwestycja nie zmieni parametrów istniejącej oczyszczalni a co za tym idzie nie wpisuje się w przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 wraz ze zmianami). Wobec zaistniałych okoliczności organ I instancji postanowił umorzyć postępowania jako bezprzedmiotowe.                        

 

   Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2015 12:48
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2015 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 paź 2015 07:01
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1603 razy