BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie
 
Do Zamawiającego w dniu 08 września 2015 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 

Ad 1.   Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego i należy je odwieźć na odległość 3 km do Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Ad. 2.   Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i należy je odwieźć na odległość 3 km do Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Ad. 3.   Mogą być zastosowane rury karbowane.

Ad. 4. C90/3.

Ad. 5. Zastosowanie będą miały wytyczne WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

Ad. 6. Tak dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC 11S.

Ad. 7. Wykonawca powinien ocenić stan techniczny studzienek. Jeżeli stan techniczny poszczególnych elementów okaże się zły, Zamawiający dostarczy nowe materiały.

Ad. 8. Przy przejeździe kolejowym są zlokalizowane słupki betonowe. Należy je rozebrać i ustawić ponownie.

Ad. 9. Zamawiający potwierdza zgodność ilości i zakresu robót z przedmiarami robót.

Ad. 10. Zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarami. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową.

Ad. 11. Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu treści zapytania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 wrz 2015 12:52
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2015 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 wrz 2015 07:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1432 razy