BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

O B W I E S Z C Z E N I E

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032"

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE - NIDA

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo strategicznej ocenie podlegać powinny inne dokumenty niż wyżej wymienione, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, a nie są związane z jego ochrona lub nie wynikają z tej ochrony.

Z uwagi na to, że program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiera ustalenia dotyczące obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy oraz nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.), a wszelkie planowane działania związane są z istniejącymi obiektami budowlanymi położonymi w istniejących jednostkach osadniczych, a co za tym idzie nie będą w negatywny sposób oddziaływać na zidentyfikowane na terenie jednostki samorządowej obszary NATURA 2000 Ostoja Piska PLH280048 (obszar siedliskowy) oraz Puszcza Piska PLB280008 (obszar ptasi), spełnione zostały przesłanki do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Olsztynie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.410.86.2015.MT z dnia 11 sierpnia uznał za zasadne odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032” określając przy tym, że wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami nie powinno spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii znak ZNS.9082.2.74.2015.KM z dnia 4 wrzenia 2015 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032”. W ocenie Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie prawidłowa realizacja prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym dla zdrowia ludności, tym bardziej, że ryzyko zagrożeń dla ludzi ma być minimalizowane poprzez działania informacyjne i edukację społeczeństwa. Docelowo realizacja ustaleń Programu spowoduje poprawę stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2015 – 2032”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie z dnia 11.08.2015 r. znak: WOOŚ.410.86.2015.MT oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie z dnia 04.09.2015r. znak: ZNS.9082.2.74.2015.KM potwierdzili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2015 09:06
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2015 09:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2015 12:14
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1393 razy