BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów.

Ukta, dn. 15.09.2015 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000litrów. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

  1. Dostarczony olej napędowy grzewczy powinien być I klasy (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6MJ/kg).

  2. Termin realizacji zamówienia: od 05.10.2015 r. do 30.04.2016 r.

  3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida

e-mail: spukta@o2.pl

do dnia 30.09.2015 r. godz. 1200

4.Termin otwarcia ofert: 30.09.2015.r. godz.1400

5. Oferta powinna być: przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty,

kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.

6. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 – stu dni

od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.

 

7. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,

2) Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w

okresie co najmniej ostatnich 3 lat,

3) Dysponują specjalistycznym taborem transportowym,

4) Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację

zamówienia zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu

ofertowym.

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: waga

Cena: 100%

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek – sekretarz szkoły

tel. 874257290

 

Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

 

 

 

 

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Siedziba wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu/fax

 

Składam ofertę na:

Sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Ukcie.

1.Oferujemy gotowość wykonania zamówienia zgodnie z niżej podanymi

cenami jednostkowymi:

  1. Nazwa producenta……………………….....................................................

  2. Cena netto producenta na dzień 29.09.2015 r., za 1 litr ………………...zł.

(słownie:…………………………………………………………………)

3) Cena brutto za 1l……………………………………………………… zł.

(słownie:…………………………………………………………………)

4) Marża sprzedawcy do ceny producenta za 1l……………………………...

 

2. Zobowiązuję się do dostawy oleju spełniającego warunki w zapytaniu

ofertowym.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Potwierdzam sposób realizacji zamówienia do dnia 30.04.2016 r.

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

6. Potwierdzam spełnianie warunków określonych w pkt 7.

 

 

 

Dnia………………………..

 

 

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2015 07:33
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1571 razy