BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 30 września 2015 r. (środa) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR. 0002.9.2015

 

Ruciane-Nida, 15 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 30września 2015 r. (środa)

o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XII sesji Rady Miejskiej w dniu

31 sierpnia 2015 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

C. Część uchwałodawcza :

8.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,

  • zmiany Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

  • Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane-Nida,

  • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

  • określenia zasad używania herbu Gminy Ruciane-Nida oraz zasad udostępniania nazw miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida w znaku towarowym,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2015 11:30
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2015 11:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 paź 2015 08:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1652 razy