BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie

Ruciane-Nida: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 247674 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225326 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) roboty związane z budową jezdni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego) na odcinku około 840 mb; 5) roboty związane z budowa chodników i zjazdów; 6) roboty związane z poboczami, umacnianiem skarp; 7) wykonanie przepustów rurowych betonowych; 8) roboty związane z wbudowaniem krawężników i obrzeży; 9) roboty wykończeniowe; 10) roboty elektryczne związane z budową linii oświetlenia ulicznego 25 słupów, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowywany z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1241154,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1223408,25

  • Oferta z najniższą ceną: 1223408,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1830151,03

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 10:50
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 12:28
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2015 09:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1440 razy