BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

sprzedaż działek budowlanych
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 13020:
a/ ozn. nr geod. 693, o pow. 2.038 m2,
Cena wywoławcza – 58.460,00 zł, wadium – 5.800,00 zł
b/ ozn. nr geod. 694, o pow. 1.415 m2,
Cena wywoławcza – 40.590,00 zł, wadium – 4.000,00 zł
c/ ozn. nr geod. 697, o pow. 1.863 m2,
Cena wywoławcza – 53.440,00 zł, wadium – 5.300,00 zł
d/ ozn. nr geod. 698, o pow. 1.745 m2
Cena wywoławcza – 50.050,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
e/ ozn. nr geod. 699, o pow. 1.640 m2,
Cena wywoławcza – 47.040,00 zł, wadium – 4.700,00 zł
f/ ozn. nr geod. 700, o pow. 1.916 m2,
Cena wywoławcza – 54.960,00 zł, wadium – 5.400,00 zł
g/ ozn. nr geod. 701, o pow. 1.745 m2,
Cena wywoławcza – 50.050,00 zł, wadium – 5.100,00 zł
h/ ozn. nr geod. 703, o pow. 1.596 m2,
Cena wywoławcza – 45.780,00 zł, wadium – 4.500,00 zł
i/ ozn. nr geod. 704, o pow. 1.994 m2,
Cena wywoławcza – 57.190,00 zł, wadium – 5.700,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 6 października 2006 roku,
o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do
dnia 3 października 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592).

Data powstania: środa, 23 sie 2006 12:29
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 paź 2006 17:11
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2226 razy