BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gmina Ruciane-Nida,

 

 p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, zawieszone z urzędu do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja  oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”.

  u z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca Orange Polska S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Net Works! Sp z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art.97 § 1 pkt. 4 k.p.a zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”. Do tut. Urzędu, w dniu 28 września 2015 r., wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WSTE.430.08.5.2015.JM, z dnia 18 września 2015r., stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 paź 2015 07:23
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1412 razy