BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 21 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.002.10.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 28 października 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie XIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacja:
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG,
  • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek administracyjnych.
 3. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu:
  • odczytanie protokołu ze spotkania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika,
  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu,
  • wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję w latach 2016-2019.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
  • wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności,
  • uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2032",
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 10:45
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 11:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2015 11:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1450 razy