BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.56.2015

Nasz znak IGK.6730.56.2015                                                                                             Ruciane-Nida, dnia 26 października 2015r.

                                              

                                                                      

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.09.2015 r. Pana Grzegorza Borowego, zam. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna, pełnomocnika Nadleśnictwa Maskulińskie

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie istniejącego przepustu oraz budowie punktu czerpania wody do celów ppoż (składający się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach 20x20 m, studni czerpalnej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych oraz połączenia studni z rzeką rurą dopływową) na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica. Linie rozgraniczające oznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji w obrysie liter A-K.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Przebudowa istniejącego przepustu oraz budowa punktu czerpania wody do celów ppoż na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.2014.518 z późń. zm.). W ramach prac wykonana zostanie rozbiórka istniejącego przepustu, a w jego miejscu wykonany zostanie nowy z rury PEHD Ø 1200, jednoprzelotowy z nieznacznym poszerzeniem w obu kierunkach. Planowany kąt przecięcia osi przepustu z osią drogi około 800. Dokonana zostanie korekta niwelety i nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie oraz wykonane zostaną opaski bezpieczeństwa i balustrady ochronne. Projektowane podniesienie niwelety na przepuście około 0,4 m. Jezdnia szerokości 3,00 m z poboczem gruntowym szerokości 0,50 m. W ramach przebudowy wykonany zostanie punkt czerpania wody do celów ppoż, składający się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach 20x20 m, studni czerpalnej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych oraz połączenia studni z rzeką rurą dopływową.

 

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica, gm. Ruciane-Nida. Przedmiotowe działki nie są zabudowane.

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na przebudowie istniejącego przepustu oraz budowie punktu czerpania wody do celów ppoż, nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: planowana przebudowa zlokalizowana będzie w miejscu istniejącego przepustu. Planowana budowa punktu czerpania wody stanowić będzie element zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013.1232 ze zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.2013.627 ze zm.) projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Nie przewiduje się wycinki drzew.
 • prace prowadzić poza okresem lęgowym ptaków.

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.).

 

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.)
 3. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowi działki ewidencyjne nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Grzegorz Borowy pełnomocnik Nadleśnictwa Maskulińskie, złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego przepustu oraz budowy punktu czerpania wody do celów ppoż na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica, gmina Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Na planowaną inwestycję należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
 3. Uzyskać od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (adres: ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn) zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 z późn.zm.).
 4. Powiadomić Rejonowy Odział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Piszu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Teren w pobliżu rzeki Maskulinki po wykonaniu robot doprowadzić do stanu wyjściowego.
 6. Po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną.
 7. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 8. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.).
 9. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z :
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.)
 • Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-60/15 z dnia 13 października 2015r.
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.138.2015 z dnia 13 października 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 29 września 2015r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

            Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 01 października 2015r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

            Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 6 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 13 października 2015r. znak MUW.DP.0702-4-60/15 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 6 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 13 października 2015r. znak ZS.224.138.2015 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uzgodnił w/w inwestycję celu publicznego.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. a/a
Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:46
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lis 2015 07:02
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1557 razy