BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.07.2015 r. Pana Tomasza Grudzińskiego – NetWorks! Sp. z o.o., ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk, pełnomocnika Orange Polska S.A.

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange w miejscowości Majdan. W ramach inwestycji wykonana będzie wieża telekomunikacyjna o wysokości 52 m (z odgromnikiem), szafy teletechniczne, utwardzenie terenu, droga dojazdowa, ogrodzenie terenu oraz przyłącze energetyczne. Inwestycja realizowana będzie na działce nr: 160, obręb geodezyjny Wojnowo, gm. Ruciane-Nida.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Majdan. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 160, obręb geodezyjny Wojnowo, gm. Ruciane-Nida.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, może oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida nałożył na inwestora konieczność przedstawienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych prawem dokumentów w celu oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WSTE.430.08.5.2015.JM z dnia                         18 września 2015r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z późń. zm.).

 

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

            dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

            w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)

 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 160 w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Tomasz Grudziński - NetWorks! Sp. z o.o. pełnomocnik Orange Polska S.A., złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange na działce nr 160 w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn.zm.).
 4. Zgodnie z art. 53 ust.4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z :

-   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2015.199. z późn. zm.)

-   Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: G.6123.263.2015 z dnia 12 października 2015r.

-   Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-65/15 z dnia 23 października 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 29 lipca 2015r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania o ustalenie inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Z dniem 30 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiesił toczące postępowanie w powyższej sprawie nakładając na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie stosowych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 ( art. 96 ust.1, 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

Postanowieniem znak WSTE. 430.08.5.2015.JM z dnia 18 września 2015 r. (28 września 2015r-data wpływu dokumentu do tut. Urzędu) Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Olsztynie wyraził opinię, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływał na obszar Natura 2000-Pusza Piska (kod obszaru PLB280008) oraz Natura 2000- Ostoja Piska (kod obszaru PLH280048), w związku z czym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obszar.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida dnia 01 października 2015r. wznowił przedmiotowe postępowanie, a następnie po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej planowanej inwestycji wystąpił o stosowne uzgodnienia.

       W związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506) oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008) i Obszaru Natura 2000- Ostoja Piska (kod obszaru PLH280048). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 05 października 2015r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie znak pisma: WSTE.612.126.2.2015.JM w przedmiotowej sprawie skorzystał.

W związku z art.53 ust.4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z póżn.zm), postanowieniem z dnia 12 października 2015r. znak G.6123.263.2015 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako –RIVa – grunty orne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z art. 7 ust .2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze.

Zgodnie z art.53 ust.4 pkt.6 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 23 października 2015r. znak MUW.DP.0702-4-65/15 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji wodnych stwierdzając że… na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE

 

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Orange Polska S. A. Pełnomocnik: Pan Tomasz Grudziński NetWorks! Sp. z o.o.
 2. Anna i Sławomir Niedbalcy.
 3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia.
 4. a/a
Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 12:37
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lis 2015 12:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1634 razy