BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

IGK.6730.65.2015

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm..) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2015 r. B.P.E. „EL-PRIMA”, ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

linii kablowej nN-0,4 kV, YAKXs 4x120 długości ok. 420 m, złączy przelotowych Z-3a+TL i Z-3a+2TL oraz końcowego złącza kablowego ZE+TL. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 208, 3098/8, 217/2, 217/3, 217/5, 216/3, 216/4, 216/5, 216/14, 216/15, 216/17, 205/6, 217/6, 205/11, 217/4, 216/11, 216/13, 205/7, 205/3, 205/1, 205/8, obręb geodezyjny Wygryny, gm. Ruciane-Nida w obrysie liter A-J.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV, YAKXs 4x120 długości ok. 420 m, złączy przelotowych Z-3a+TL i Z-3a+2TL oraz końcowego złącza kablowego ZE+TL. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 208, 3098/8, 217/2, 217/3, 217/5, 216/3, 216/4, 216/5, 216/14, 216/15, 216/17, 205/6, 217/6, 205/11, 217/4, 216/11, 216/13, 205/7, 205/3, 205/1, 205/8, obręb geodezyjny Wygryny, gm. Ruciane-Nida.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, YAKXs 4x120 długości ok. 420 m, złączy przelotowych Z-3a+TL i Z-3a+2TL oraz końcowego złącza kablowego ZE+TL., nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie wsi Wygryny. Większość trasy linii przebiegać będzie w drodze gminnej. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.)
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

            dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

            w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)

 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 208, 3098/8, 217/2, 217/3, 217/5, 216/3, 216/4, 216/5, 216/14, 216/15, 216/17, 205/6, 217/6, 205/11, 217/4, 216/11, 216/13, 205/7, 205/3, 205/1, 205/8 w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

            B.P.E. „EL-PRIMA” pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej linii kablowej nN-0,4 kV, YAKXs 4x120 długości ok. 420 m, złączy przelotowych Z-3a+TL i Z-3a+2TL oraz końcowego złącza kablowego ZE+TL. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 208, 3098/8, 217/2, 217/3, 217/5, 216/3, 216/4, 216/5, 216/14, 216/15, 216/17, 205/6, 217/6, 205/11, 217/4, 216/11, 216/13, 205/7, 205/3, 205/1, 205/8 obręb geodezyjny Wygryny, gm. Ruciane-Nida w obrysie liter A-J.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199).

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 13 października 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

        Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich oraz Obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 21 października 2015 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

        Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

        Postanowieniem z dnia 23 października 2015 r. znak:G.6123.273.2015 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m.in. grunty sklasyfikowane jako Br/PS VI, Br/RVI – grunty rolne zabudowane, PS VI, PsV – pastwiska trwałe, RVI, RV, - grunty orne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które podlegają uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze, na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m.in. grunty sklasyfikowane jako, Ls – lasy dla, których zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych organem właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m.in. grunty sklasyfikowane jako N – nieużytki, dr – droga, B – tereny mieszkaniowe, Bi – inne tereny zabudowane, które nie stanowią użytków rolnych w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

        Postanowieniem z dnia 29 października 2015 r. znak ZS.224.152.2015 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowił uzgodnić projekt powyższej decyzji uzasadniając, iż podziemna linia energetyczna nie będzie stanowić przeszkody w prowadzeniu normalnej gospodarki leśnej. W tej sytuacji nie będzie zachodzić potrzeba wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, a tym samym nie jest potrzebna zgoda, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zatem dopuszczalne.

        Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego również uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie postanowieniem z dnia 29 października 2015 r. znak: MUW.DP.0702-4-66/15. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, ze realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz, że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

 

 

 

 

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Julita Małż

Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 09:52
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2015 08:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 gru 2015 11:43
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2490 razy