BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

IGK.6730.24.2015

IGK.6730.24.2015                                                                Ruciane-Nida, 17 listopada 2015 r.

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. - dalej k.p.a./, po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane Nida w miejscowości Głodowo polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski,

 

postanawiam

 

wznowić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane Nida w miejscowości Głodowo polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski,

zawieszone z uwagi na śmierć jednej ze stron.

 

u z a s a d n i e n i e

 

            Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa jako pełnomocnik TJAN ELECTRIC Jan Tokarski, ul. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz wnieśli o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane Nida w miejscowości Głodowo polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski.

           W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. zawiesił postępowanie z uwagi na śmierć jednej ze stron.

            W dniu 16 listopada 2015 r. (data wpływu) do tut. Urzędu wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa jako pełnomocnik TJAN ELECTRIC Jan Tokarski, ul. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w/w zamierzenia.

            Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. , gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowił jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują:

 

1. Wnioskodawca

2. strony postępowania

3. a/a

 

Sporządziła:

Julita Małż

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 08:20
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 08:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sty 2016 13:14
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1782 razy