BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

IGK.6730.24.2015

   Ruciane-Nida dn. 18 listopada 2015 r.

IGK.6730.24.2015

 

 

 

                                                           D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa jako pełnomocnik TJAN ELECTRIC Jan Tokarski, ul. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz,

 

Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane Nida w miejscowości Głodowo polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, jako bezprzedmiotowe.

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa jako pełnomocnik TJAN ELECTRIC Jan Tokarski, ul. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz wnieśli o wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane Nida w miejscowości Głodowo polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski.

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                        

 

   Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

                                                              Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

Otrzymują:

  1. Inwestor – Wnioskodawca
  2. strony postępowania
  3. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Data powstania: środa, 18 lis 2015 07:46
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 07:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 08:11
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1731 razy