BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.12.2015

         Zawiadomienie

                   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

 

    Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że w dniu 30 października 2015 r. wpłynął wniosek Pani Lidii Ulążka, uzupełniony w dniu 13 listopada 2015 r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działkach nr 87/22 oraz 86/16 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida. Inwestorem jest PHU Lidia Ulążka.

 

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

               

 

     Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20 to zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) zastosowanie ma art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 18 lis 2015 10:34
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 10:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 gru 2015 09:24
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1251 razy