BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 18 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.002.11.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie XV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
  • określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • ustalenie wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
  • ustalenie wysokości opłaty targowej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru,
  • ustalenie stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Ruciane-Nida.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 18 lis 2015 18:18
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 19:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2015 11:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1376 razy