BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

IGK.6840.3.2015

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionej w KW OL1P/00012965/3, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, niżej wymienionej:

 

działki ozn. nr geod. 583, 584, 585, o łącznej pow. 1 222 m2, przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej,

      cena wywoławcza netto   83 000 zł, wadium 10 000,00 zł.

           

            Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 28 grudnia 2015 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 21 grudnia 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 20 listopada 2015 r. do 21 grudnia 2015 r.

 

 

Data powstania: piątek, 20 lis 2015 13:34
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2015 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2015 11:42
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1552 razy