BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.12.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 wraz ze zmianami), w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) a także § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 wraz ze zmianami) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działkach nr 87/22 oraz 86/16 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida. Inwestorem jest PHU Lidia Ulążka.

Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 14:52
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 08:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1551 razy