BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza do konsultacji przy rocznym programie współpracy na rok 2016

Na podstawie Uchwały Nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Rucianego-Nidy ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2016.

 

Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Rucianego-Nidy.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Ruciane-Nida, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 30.11.2015 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji: do 14.12.2015 roku.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1339) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Ruciane-Nida i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida.

 

Forma i miejsce konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 14 grudnia 2015 roku:

a) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,
b) elektronicznie na adres e-mail: barbara.rodzim@ruciane-nida.pl

c) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.
2. Projekt programu współpracy zamieszczony zostanie na stronie internetowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida  www.ruciane-nida.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2016″.
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b, c punktu 1.
b) złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. nr 8, osoba do kontaktu – Barbara Klimaszewska-Rodzim.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 lis 2015 12:39
Data opublikowania: środa, 25 lis 2015 12:47
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2015 08:59
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1417 razy