BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.88.2015

Nasz znak IGK.6730.88.2015                                                                                                  Ruciane-Nida, dnia 04 stycznia 2016 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

linii kablowej SN typu XRUHAKXS o długości ok. 1020 m oraz stacji transformatorowej SN/nN. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1/4, 91, 104, 90, 89, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 2/2, 550/1, 2/4, 2/5, 7/5, 1/5, 68/2, obręb geodezyjny Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa linii kablowej SN typu XRUHAKXS o długości ok. 1020 m oraz stacji transformatorowej SN/nN. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1/4, 91, 104, 90, 89, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 2/2, 550/1, 2/4, 2/5, 7/5, 1/5, 68/2, obręb geodezyjny Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida

 

 

Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

1.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

1.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii kablowej SN, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: projektowana linia ułożona będzie doziemnie. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506). Prace będą realizowane poza okresem lęgowym.
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;

1.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446).

1.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

1.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

1.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

1.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 • dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)
 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 1/4, 91, 104, 90, 89, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 2/2, 550/1, 2/4, 2/5, 7/5, 1/5, 68/2 w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida.

 

 

UZASADNIENIE

 

            PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożyła wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN typu XRUHAKXS o długości ok. 1020 m oraz stacji transformatorowej SN/nN. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1/4, 91, 104, 90, 89, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 2/2, 550/1, 2/4, 2/5, 7/5, 1/5, 68/2, obręb geodezyjny Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199);
 4. Zgodnie z art. 53 ust 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
 • Starostą Powiatowym w Piszu postanowieniem znak: G.6123.348.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
 • Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-78/15 z dnia 11 grudnia 2015r.
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.59.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem PZD.4020.260.2015.CI z dnia 14 grudnia 2015 r. z zachowaniem poniższych warunków:

     - przed wejściem w pas drogowy, drogi powiatowej opracować należy projekt

      czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót. Projekt ten wraz z opinią

       Komendy Powiatowej w Piszu, należy przedstawić do zatwierdzenia,

     - postanowienie nie jest równoważne z zezwoleniem na prowadzenie robót w

       pasie drogowym, o wydanie którego strona musi wystąpić do zarządcy drogi,

     - za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z jej

       funkcjonowaniem oraz za zajęcie pasa drogowego zostaną pobrane opłaty

       zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30.04.2015 r. w

       sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

       w Powiecie Piskim.

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 08 grudnia 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowane uzgodnienia.

        Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 10 grudnia 2015 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

        Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

        Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2015 r. znak: G.6123.348.2015 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m. in. Grunty rolne sklasyfikowane jako LzVi, Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione, RVI, RIVb – grunty orne, Br-PsVi, Br-RVI, Br-RV – grunty rolne zabudowane, PsVI – pastwiska trwałe, W – rowy i N – nieużytki z gleb pochodzenia mineralnego oraz ŁV – łąki trwałe i PsVI – pastwiska trwałe wytworzone z gleb pochodzenia organicznego (mursze torfy). Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało trwałego wpływu na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cel inny niż rolniczy, i w związku z tym zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie będzie wymagana stosowna zgodna na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze a inwestor rozpoczynając prace budowlane nie będzie zobligowany do uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, na których będzie prowadzona przedmiotowa inwestycja.

        Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2015 r. znak: ZS.224.59.2015 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowił uzgodnić projekt powyższej decyzji uzasadniając, iż podziemna linia energetyczna nie będzie stwarzać przeszkód w prowadzeniu normalnej gospodarki leśnej.       

        Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego również uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie postanowieniem z dnia 11 grudnia 2015 r. znak: MUW.DP.0702-4-78/15. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz, ze na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

        Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu postanowieniem z dnia 14 grudnia 2015 r. znak: PZD.4020.260.2015.CI uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii elektroenergetycznej SN typu XRUHAKXS o długości ok. 1020 m, odcinek od stacji transformatorowej Nr 8-508 Głodowo 1 do stacji transf. Nr 8 – 509 Głodowo 2, budowie stacji trans. SN/nN na działce o nr ewidencyjnym 550/1 w miejscowości Głodowo, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida droga powiatowa nr 1646N.

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik Jan Iwaniuk, Kierownik Wydz. Inwestycji
 2. Gosp. Rybackie „Śniardwy” Sp. z o.o. z siedzibą w Okartowie
 3. Marek i Anna Michalscy
 4. Piotr i Lora Oniśko
 5. Romuald i Grażyna Siemion
 6. Jerzy i Lidia Urban
 7. Mirosław i Barbara Gworek
 8. Polska Akademia Nauk
 9. Agencja Nieruchomości Rolnych
 10. Józef i Małgorzata Grabscy
 11. Paweł Duda
 12. Ewa Duda
 13. PGL- Nadleśnictwo Pisz
 14. Powiatowy Zarząd Dróg
 15. a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 09:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lut 2016 10:07
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1815 razy