BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.48.1.2015

Nasz znak :                                                                                                                            Ruciane-Nida, dn. 05 stycznia 2015 r.        

IGK.6730.48.1.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155, w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora B.P.E. „ EL-PRIMA” ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 16 września 2015 r. znak: IGK..6730.48.2015r. dotyczącej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN-15kV oraz napowietrznej i kablowej linii nn- 0,4 kV, słupkowej stacji transformatorowej SN/nn i złącza kablowo-pomiarowego nn-0,4kV, inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 55, 3121/2, 3121/3, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida

 

o r z e k a m

za zgodą stron zmienić decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 16 września 2015 znak: IGK.6730.48.2015r. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN-15kV oraz napowietrznej i kablowej linii nn- 0,4 kV, słupkowej stacji transformatorowej SN/nn i złącza kablowo-pomiarowego nn-0,4kV, inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 55, 3121/2, 3121/3, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida

 

w ten sposób, że:

1. zmianie ulega załącznik graficzny nr 1 przedmiotowej decyzji na załącznik dołączony do decyzji zmieniającej.

 

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Stosownie do art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, wobec uwzględnienia w całości żądania strony, odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,
  2. a/a .

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel.(87)425-44-51

 

 

Data powstania: środa, 13 sty 2016 10:43
Data opublikowania: środa, 13 sty 2016 10:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2016 08:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1492 razy