BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.85.2015

Nasz znak IGK.6730.87.2015                                                                                             Ruciane-Nida, dnia 05 stycznia 2016 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późń. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 grudnia 2015 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie:

istniejącej drogi powiatowej nr 1777N Mikołajki-Wejsuny-DK nr 58 od km 10+896 do km 11+149. Inwestycja realizowana będzie na działce nr: 3002, obręb geodezyjny Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida.

Inwestycja polegać będzie na:

 1. wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych,
 2. wykonanie wykopów i nasypów związanych z korytowaniem pod poszerzenie drogi wraz z korektą jej osi,
 3. wykonanie poszerzeń jezdni do 5,5 m,
 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach gospodarczych,
 5. uzupełnienie kruszywem poboczy żwirowych szer. 0,75 m,
 6. wzmocnienie konstrukcji jezdni na obciążenie ruchem KR2 przez wykonanie nowych warstw bitumicznych,
 7. odwodnienie drogi z renowacją-otworzeniem rowów przydrożnych,
 8. inwentaryzację powykonawczą.
 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Remont istniejącej drogi powiatowej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Remont istniejącej drogi powiatowej nr 1777N Mikołajki-Wejsuny-DK nr 58 od km 10+896 do km 11+149. Inwestycja realizowana będzie na działce nr: 3002, obręb geodezyjny Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz Ostoja Piska – PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na remoncie istniejącej drogi powiatowej nr 1777N, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na istniejącej drodze powiatowej, w jej pasie drogowym. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • dla projektowanego przedsięwzięcia inwestor uzyskał decyzję środowiskową znak PNO.6220.13.2014 z dnia 22 października 2014;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień. Inwestor zobowiązany jest również do przestrzegania wymagań nałożonych na niego w decyzji środowiskowej.

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)
 3. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działka ewidencyjna nr 3002 w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Powiatowy Zarząd dróg w Piszu, z/s ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej remoncie istniejącej drogi powiatowej nr 1777N Mikołajki-Wejsuny-DK nr 58 od km 10+896 do km 11+149 na działce nr 3002 w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.).
 4. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:

-     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.),

-     Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2015r. znak sprawy: ZS.224.189.2015r.

 

                Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, rozpatrując wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, pismem z dnia 04 grudnia 2015r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

            Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego" oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska -PLB280008 oraz Ostoja Piska – PLH280048. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 09 grudnia 2015r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm. ), postanowieniem znak sprawy ZS.224.189.2015 z dnia 18 grudnia 2015r., Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uzgodnił projekt w/w decyzji.

           

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
 2. PGLLP- Nadl. Maskulińskie,
 3. a/a.

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel.(87)425-44-51

 

Data powstania: środa, 13 sty 2016 10:46
Data opublikowania: środa, 13 sty 2016 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2016 08:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1825 razy