BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.002.1.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie XIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,
  • przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2020",
  • utworzenia sołectwa Popielno i nadania statutu sołectwu Popielno,
  • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • ustanowienia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ruciane-Nida" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu,
  • ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 20 sty 2016 11:34
Data opublikowania: środa, 20 sty 2016 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sty 2016 11:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1428 razy