BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 22 stycznia 2016 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

 

Odpowiedzi na zapytanie:

Ad. 1

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczają pojedyncze posesje, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku. Zamawiający nie zalicza do tej kategorii takich nieruchomości jak: ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele, pola namiotowe, rodzinne ogrody działkowe.

Ad. 2

Kontenery KP7 zostaną zastąpione pojemnikami 1100 l do 29 lutego 2016 r. Do tego czasu pojemniki KP7 mają być transportowane na składowisko w Wólce, Gmina Ruciane-Nida. Zamawiający nie widzi możliwości zastąpienia przez Wykonawcę na własny koszt kontenerów KP7 pojemnikami 1100 l. Właściciele kontenerów KP7 zostaną zobligowani od 1 marca 2016 r. do korzystania z pojemników 1100 l.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (kod 10 01 01) na składowisko odpadów w miejscowości Wólka Gmina Ruciane-Nida.

Ad. 4

Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych i półrocznych sprawozdań. Miesięczne sprawozdanie niezbędne jest do wystawienia faktury VAT za dany miesiąc. Sprawozdanie półroczne wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu treść zapytania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2016 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2016 09:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sty 2016 11:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1364 razy