BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Ruciane-Nida: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 21134 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12594 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ruciane-Nida. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym: 1) Odpadów komunalnych zmieszanych 2) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny -u źródła- z podziałem na frakcje: a) papier; b) szkło; c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal; d) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów; 3) Odpadów wielkogabarytowych; 4) Zużytych opon; 5) Odpadów elektrycznych i elektronicznych; 6) Przeterminowanych leków i chemikalia: 7) Zużytych baterii i akumulatorów; 8) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o., Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 722222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 614790,00

  • Oferta z najniższą ceną: 614790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 614790,00

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 15:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2016 09:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1463 razy