BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Nasz znak :                                                                                                                                      Ruciane-Nida, dn. 05 lutego 2016 r.        

IGK.6730.56.1.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155, w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Leniec, ul. Kolejowa 30, Małkinia 07-320, pełnomocnika Nadleśnictwa Maskulińskie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy      Ruciane-Nida z dnia 26 października 2015 r. znak: IGK.6730.56.2015 dotyczącej decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego przepustu oraz budowie punktu czerpania wody do celów ppoż (składający się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach 20x20 m, studni czerpalnej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych oraz połączenia studni z rzeką rurą dopływową) na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica,

 

o r z e k a m

 

za zgodą stron zmienić decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia      26 października 2015 znak: IGK.6730.56.2015 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego przepustu oraz budowie punktu czerpania wody do celów ppoż (składający się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach 20x20 m, studni czerpalnej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych oraz połączenia studni z rzeką rurą dopływową) na działkach nr 1121/1, 1121/2, 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1627/1 w obrębie Karwica

 

w ten sposób, że dodatkowo w ramach inwestycji:

1. wykonane zostanie wzmocnienie dna i skarp cieku na wlocie i wylocie przepustu,

2. zjazd na plac manewrowy.

 

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

                                                     

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Stosownie do art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, wobec uwzględnienia w całości żądania strony, odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

            

P o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,
  2. a/a .

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel.(87)425-44-51

 

 

Data powstania: piątek, 5 lut 2016 11:19
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2016 11:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2016 07:45
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1501 razy