BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową związaną z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” ogłoszonego w dniu 08.02.2016 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, ul. M. Kajki 7, 11-730 Mikołajki, za łączną cenę brutto – 504 883,82 zł, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i częstotliwość przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdań uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze 1 oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 11a,12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium: cena – 98,00%:
(504 883,82 zł : 642 466,17 zł) x 98 % = 77,02 pkt
Liczba punków w kryterium: częstotliwość przekazania sprawozdań – 2,00%:
Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdań raz na rok - 100 pkt x 2% = 2 pkt
Razem: 79,02 pkt.
 
Oferta nr 2
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, ul. M. Kajki 7, 11-730 Mikołajki,
Liczba punków w kryterium: cena – 98,00%:
(504 883,82 zł : 504 883,82 zł) x 98 % = 98,00 pkt
Liczba punków w kryterium: częstotliwość przekazania sprawozdań – 2,00%:
Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdań raz na pół roku - 50 pkt x 2% = 1 pkt
Razem: 99,00 pkt.
Data powstania: środa, 17 lut 2016 10:29
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lut 2016 09:44
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1491 razy