BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko inspektora w MGOPS

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rucianem - Nidzie
ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR

 

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie, ul. Polna 1, 12 – 220 Ruciane - Nida

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełen etat 1/1

Przewidywany termin zatrudnienia: 14.03.2016 r.

Okres zatrudnienia:  14 marca 2016 r.   do   30 czerwca 2016 r. umowa o pracę na czas określony

Warunki pracy:

1)    praca administracyjno-biurowa w godzinach 7 00 -15 00

2)    realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie min. średnie

g) min. 3 lata pracy zawodowej na stanowisku urzędniczym

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość programu rządowego Rodzina 500 +

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych, w tym systemu dziedzinowego CSiZS

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne.

e) komunikatywność, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) prawo jazdy kat. „B”

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

          

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Do głównego obowiązków inspektora należeć będzie:

1) obsługa programu rządowego 500+

2) obsługa środowiska dziedzinowego CSiZS oraz oprogramowania dedykowanego

3)prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu programu 500 +

4) obsługa klientów w zakresie programu 500 +

 

5.Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku:

1) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

2) przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

3) właściwe zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji i pieczęci.

 

6.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,    

    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w   

    przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do  

    wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku   zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego  Rejestru Karnego)

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

7. Wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 8,34%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.

 Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 7. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej. - do dn. 04.03.2016 r.

Etap II.  Do dnia 11.03.2016 r. Kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie o terminie indywidualnych rozmów. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami będzie oceniana indywidualnie przez każdego członka komisji (wg tabeli oceny). Osoba, Która łącznie osiągnie najwyższą ilość punktów, zostanie zaproponowana kierownikowy MGOPS jako kandydat do zatrudnienia..

 8.Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze: INSPEKTOR”  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

 Termin składania ofert:  od 17 lutego 2016 r. do  01marca  2016r. w godzinach od 700 do 15-00 w dniach pracujących od poniedziałku do piątku.

 Adres do korespondencji.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polna 1
12-220 Ruciane - Nida

Oferty, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Inne informacje:
Lista zakwalifikowanych kandydatów do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS Ruciane - Nida http://mgops.ruciane-nida.plw terminie do dnia 07marca 2016r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie
(http://mgops.ruciane-nida.pl) oraz na tablicy informacyjnej.

Dodatkowe informacje udziela kierownik ośrodka, pani Monika Cwalińska, pod nr telefonu: (87) 423 16 40.

 

Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rucianem - Nidzie

Monika Cwalińska

 

Data powstania: środa, 17 lut 2016 09:23
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 09:30
Data przejścia do archiwum: środa, 2 mar 2016 08:18
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Monika Cwalińska
Artykuł był czytany: 2328 razy