BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 16 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.002.2.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 24 lutego 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie XX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2016 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych i Rady Miejskiej na 2016 r.
 3. Zarządzenie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Popielno.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,
  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida  na rok 2016,
  • zatwierdzenia uchwały Nr 29/2015 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin „Czyste Mazury”, powołania komisji likwidacyjnej oraz określenia jej zasad i kompetencji,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 17 lut 2016 13:22
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lut 2016 09:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1513 razy