BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2016 roku.

Kandydaci do pracy w komisji konkursowej składają formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pracę w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Warunki, które powinien spełniać kandydata do pracy w komisji konkursowej:

  1. jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
  3. ma doświadczenie w przedmiocie zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.);
  5. zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  6. złoży oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2016 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Formularze można pobrać ze stron internetowych: www.bip.ruciane-nida.pl oraz ze strony miejskiej: www.ruciane-nida.pl.

Formularze można pobrać także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. 8.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub w pok. 8 urzędu, Aleja Wczasów 4.

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 26 lutego 2016 r.

Więcej informacji: tel. 87 425 44 30.

Data powstania: środa, 17 lut 2016 14:06
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 14:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lut 2016 09:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1514 razy