BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

Ruciane-Nida: Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 39700 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27000 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) planowana kwota kredytu: 2. 914. 860,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych); 2) postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego: od dnia podpisania umowy (przewidywany termin 22 luty 2016 r.). Środki finansowe zostaną przekazane na konto Zamawiającego nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 22 lutego 2016 r.); 3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo; 4) okres kredytowania 119 m-cy; 5) okres spłaty kredytu 108 m-cy; 6) karencja w spłacie rat kapitałowych - do 31 grudnia 2016 r., 7) okres spłaty kredytu: począwszy od stycznia 2017 r. do grudnia 2025 r.; 8) spłata rat kapitałowych następować będzie w ratach miesięcznych, do ostatniego dnia miesiąca. Harmonogram spłat: rok 2017 - 190.000,00 zł (2 pierwsze raty po 10.000,00 zł, 10 rat po 17.000,00 zł) rok 2018 - 120.000,00 zł (12 rat po 10.000,00 zł) rok 2019 - 121.120,00 zł (11 pierwszych rat po 10.093,34 zł, 1 rata po 10.093,26 zł) rok 2020 - 200.000,00 zł (11 pierwszych rat po 16.666,67 zł, 1 rata po 16.666,63 zł) rok 2021 - 200.000,00 zł (11 pierwszych rat po 16.666,67 zł, 1 rata po 16.666,63 zł) rok 2022 - 200.000,00 zł (11 pierwszych rat po 16.666,67 zł, 1 rata po 16.666,63 zł) rok 2023 - 575.000,00 zł (11 pierwszych rat po 47.916,67 zł, 1 rata po 47.916,63 zł) rok 2024 - 575.000,00 zł (11 pierwszych rat po 47.916,67 zł, 1 rata po 47.916,63 zł) rok 2025 - 733.740,00 zł (12 rat po 61.145,00 zł) 9) karencja w spłacie odsetek - do marca 2016 r. 10) termin spłaty odsetek - od kwietnia 2016 r., miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca; 11) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; 12) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; do obliczania odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek; 13) prowizje bądź inne opłaty bankowe dla Wykonawcy nie występują; 14) odsetki należne w 2016 r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu; 15) możliwość zmiany harmonogramu w okresie trwania umowy, zarówno wydłużenie jak i skrócenie okresu kredytowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji; 16) Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Ruciane-Nida, 17) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji; 18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty niższej od kwoty 2.914.860,00 zł. W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu; 19) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć: a) spłatę rat kapitałowych w 108 ratach od stycznia 2017 r. do grudnia 2025 r. zgodnie z harmonogramem spłat, b) spłatę rat odsetek od kwietnia 2016 r. do grudnia 2025 r., c) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca (w przypadku, gdy ten ostatni dzień będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty); 20) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5-krotności kwoty kredytu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, ul. M. Kajki 7, 11-730 Mikołajki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 795715,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 504883,82

  • Oferta z najniższą ceną: 504883,82 / Oferta z najwyższą ceną: 642466,17

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: wtorek, 23 lut 2016 10:10
Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2016 10:15
Data przejścia do archiwum: środa, 2 mar 2016 08:18
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1425 razy