BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida, Uchwały Nr XVII/135/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail:umig@ruciane-nida.pl.

 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

                                                                             

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

                                                                                                                           Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: czwartek, 3 mar 2016 07:42
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2016 07:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2016 15:13
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1583 razy