BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ruciane-Nida, dn. 4 marca 2016 r.

Nasz znak : IGK.6730.12.2016

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0.4 kV o długości około 515 m        w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach    nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski

p o s t a n a w i a m

z a w i e s i ć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0,4 kV o długości około 515 m w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski

 

u z a s a d n i e n i e

Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pan Marek Szmigiel, Instalatorstwo Elektryczne, z/s ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0.4 kV o długości około 515 m w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski. W toku postępowania pełnomocnik inwestora w dniu 04 marca 2016 r. wniósł o zawieszenie postępowania. Wobec wniosku o zawieszenie postępowania zastosowano art. 98 § 1 K.p.a. (Dz.U.2016 r., poz 23) stanowi, iż organ zawiesza postępowanie gdy wystąpi o to strona na wniosek czyjej postępowania wszczęto.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Sporządziła:
Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425-44-51

Data powstania: piątek, 4 mar 2016 14:55
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2016 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2016 14:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy