BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja celu publicznego

IGK.6730.11.2016                                                                                                                Ruciane-Nida, dnia 07 marca 2016 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. Nadleśnictwa Pisz, z/s, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

wieży obserwacji zagrożenia pożarowego lasów. Inwestycja realizowana będzie na działce nr: 56/7, obręb geodezyjny Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu służącego ochronie środowiska. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa wieży obserwacji zagrożenia pożarowego obok istniejącej wieży, która podlegać będzie rozbiórce. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 56/7, obręb geodezyjny Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie wieży obserwacji ppoż. nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: inwestycja zlokalizowana będzie obok istniejącej wieży, która zostanie rozebrana, na terenie występuje już infrastruktura techniczna niezbędna do działania wieży, wieża podniesie poziom zabezpieczenia ppoż. okolicznych lasów. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 wraz z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
 3. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 56/7 w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida w liniach rozgraniczających (A-D).

 

 

UZASADNIENIE

 

Nadleśnictwo Pisz z/s ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz, złożyło wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży obserwacji zagrożenia pożarowego lasów. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 56/7, obręb geodezyjny Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199).
 4. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.24.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.
 • Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-17/16 z dnia 15 lutego 2016 r.

 

                Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 09 lutego 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

                Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 12 lutego 2016 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

                Postanowieniem z dnia 18 lutego 2016 r. znak: ZS.224.24.2016 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowił uzgodnić projekt powyższej decyzji uzasadniając, iż zamierzona inwestycja będzie służyć Nadleśnictwu Pisz w realizacji jego zadań statutowych, tj. ochronie lasu przed pożarami. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 6781) grunt pod budynkami i budowlami służącymi wyłącznie gospodarce leśnej jest gruntem leśnym. Budowa takiej budowli nie będzie powodować zmiany sposobu użytkowania gruntu – grunt nadal pozostanie gruntem leśnym.

                Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r. znak: MUW.DP.0702-4-17/16 również uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży obserwacji zagrożenia pożarowego lasów na działce o nr ewidencyjnym 56/7, położonej w obrębie Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach leśnych oraz, że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Nadleśnictwo Pisz
 2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
 3. a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2016 08:27
Data opublikowania: poniedziałek, 7 mar 2016 08:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 kwi 2016 08:49
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1737 razy