BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Końcewie, występującej w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 roku jako użytek rolny, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,
ujawnionej w KW 7373.
Przedmiotowa nieruchomość nie ma dostępu do drogi,
ozn. jest nr geod. 112/1, ma pow. 4.300 m2,
cena wywoławcza - 4.050,00 zł, wadium - 405,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 października 2006 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości w gotówce, w terminie do dnia 27 października 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
4.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
7.Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-
Nidzie, pokój nr 9, tel. 0/87/4231036 w 37.
8.W uzasadnionym przypadku przetarg może być odwołany.Data powstania: wtorek, 19 wrz 2006 11:13
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lis 2006 07:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2443 razy